Where on earth do they speak Chinese, Gan?

< Back

Language: Chinese, Gan
Number of speakers: 20600000
Language code: gan
Alternate names: Chinese, Gan, Gan, Kan
Where spoken: China

More Information

  • Language classification: Sino-Tibetan, Chinese
  • Dialects: Chang-Jing, Fu-Guang, Ji-Cha, Yi-Liu, Ying-Yi
  • Also spoken in:
  • Region: Jiangxi Province and southeast corner of Hubei Province, including Dachi, Xianning, Jiayu, Chongyang, and parts of Anhui; east Hunan and Fujian provinces. Chang-Jing in Nanchang city, Xiuhui, and Jing’an; Yi-Liu in Yichun (Ichun) in Jiangxi, Liuyang in Hunan.