Where on earth do they speak Bunu, Wunai?

< Back

Language: Bunu, Wunai
Number of speakers: 5800
Language code: bwn
Alternate names: Bunu, Wunai, Hm Nai, Ngnai, Punu, Wunai
Where spoken: China

More Information

  • Language classification: Hmong-Mien, Hmongic, Bunu
  • Dialects:
  • Also spoken in:
  • Region: West Hunan Province, Longhui, Xupu, Tongdao, Chenxi, Dongkou, Chengbu, and Xinning counties.