Where on earth do they speak Bunu, Jiongnai?

< Back

Language: Bunu, Jiongnai
Number of speakers: 1080
Language code: pnu
Alternate names: Bunu, Jiongnai, Hualan Yao, Jiongnai, Jiongnaihua, Kiong Nai, Punu, Qiungnai
Where spoken: China

More Information

  • Language classification: Hmong-Mien, Hmongic, Bunu
  • Dialects:
  • Also spoken in:
  • Region: East Guangxi Zhuang Autonomous Region, Jinxiu Yao autonomous county.