Where on earth do they speak Bunu, Bu-Nao?

< Back

Language: Bunu, Bu-Nao
Number of speakers: 258000
Language code: bwx
Alternate names: Bunao, Bunu, Bu-Nao, Po-Nau, Punu
Where spoken: China

More Information

  • Language classification: Hmong-Mien, Hmongic, Bunu
  • Dialects: Bunuo, Cingsui Longlin, Dongnu, Hong Yao, Hontou Longlin, Nao Klao, Naogelao, Nu Mhou, Numao, Nunu, Pu No, Tung Nu
  • Also spoken in:
  • Region: Western Guangxi Zhuang Autonomous Region, 22 counties: Du’an, Bama, Dahua, Lingyun, Nandan, Tiandong, Tianyang, Pingguo, Fengshan, Donglan, Hechi, Mashan, Bose, Tianlin, Leye, Tiandeng, Xincheng, Shanglin, Long’an, Debao, Laibin, and Luocheng; Guizhou Province, Libo county; Yunnan Province, Funing county.