Where on earth do they speak Bugan?

< Back

Language: Bugan
Number of speakers: 2700
Language code: bbh
Alternate names: Bengan, Bogan, Bugan, Bugeng, Hualo, Huazu, Pukan, Puqeng
Where spoken: China

More Information

  • Language classification: Austro-Asiatic, Mon-Khmer, Palyu
  • Dialects:
  • Also spoken in:
  • Region: Southeast Yunnan Province, Wenshan Zhuang and Miao autonomous prefecture, Guangnan and Xichou counties, South Guangnan Nasa township, 4 Bugan villages: Laowalong, Xinwalong, Xinpingzhai, and Nala; Guangnan county, Zhuanjiao district, 2 Bugan villages: Jiuping, Shibeipo; Northern Yanshan county, Jijie district, Manlong and 6 other villages.