Where on earth do they speak Bouyei?

< Back

Language: Bouyei
Number of speakers: 2600000
Language code: pcc
Alternate names: Bo-I, Bo-Y, Bouyei, Bui, Buyei, Buyi, Buyui, Cùi Chu, Chang Chá, Chung Cha, Chung-Chia, Dang, Dioi, Giai, Giang, Giay, Giáy, Nhaang, Niang, Nyang, Pau Thin, Pú Nà, Pu-I, Pu-Jui, Pu-Nam, Pui, Pujai, Puyi, Puyoi, Sa, Shuihu, Trong Ggia, Tu-Dìn, Tujia, Xa Chung Chá, Yai, Yay, Zhongjia
Where spoken: China, Vietnam

More Information

  • Language classification: Tai-Kadai, Kam-Tai, Tai, Northern
  • Dialects: Bouyei 1, Bouyei 2, Bouyei 3, Central Guizhou, Nhang, Pú Nà, Qiannan, Qianxi, Qianzhong, Southern Guizhou, Tu-Dí, Western Guizhou
  • Also spoken in: France, Viet Nam
  • Region: Guizhou-Yunnan plateau, mainly Buyi-Miao and Miao-Dong autonomous prefectures, Zhenning and Guanling counties, south and southwest Guizhou; Yunnan Province, Luoping county; Sichuan Province, Ningnan and Huidong counties. Also in France (Giáy), Viet Nam (Giáy).