Where on earth do they speak Bonan?

< Back

Language: Bonan
Number of speakers: 6000
Language code: peh
Alternate names: Bao'an, Baonan, Boan, Bonan, Paoan, Paongan
Where spoken: China

More Information

  • Language classification: Altaic, Mongolic, Eastern, Mongour
  • Dialects: Dahejia, Dajiahe, Dakheczjha, Jishishan, Tongren, Tungyen
  • Also spoken in:
  • Region: Southwest Gansu Province, Linxia Hui autonomous prefecture, Jishishan Bao’an-Dongxiang-Sala Autonomous county; east Qinghai Province, Tongren county.