Where on earth do they speak Biyo?

< Back

Language: Biyo
Number of speakers: 120000
Language code: byo
Alternate names: Bio, Biyo, Biyue, Piyo
Where spoken: China

More Information

  • Language classification: Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Ngwi-Burmese, Ngwi, Southern
  • Dialects:
  • Also spoken in:
  • Region: Yunnan Province, southeast Simao prefecture, Mojiang, Jiangcheng, Zhenyuan, and Jingdong counties.