Where on earth do they speak Biao Mon?

< Back

Language: Biao Mon
Number of speakers: 20000
Language code: bmt
Alternate names: Biao Mien, Biao Mon, Biaoman, Changping, Min Yao, Sida Min Yao
Where spoken: China

More Information

  • Language classification: Hmong-Mien, Mienic, Mian-Jin
  • Dialects: Biao Mon, Min Yao, Shi Mun, Sida Min Yao
  • Also spoken in:
  • Region: Guangxi Zhuang Autonomous Region, Mengshan, Zhaoping, Pingle, Lipu, and Gongcheng counties.