Where on earth do they speak Biao-Jiao Mien?

< Back

Language: Biao-Jiao Mien
Number of speakers: 43000
Language code: bje
Alternate names: Biao Chao, Biao-Jiao Mien, Byau Min
Where spoken: China

More Information

  • Language classification: Hmong-Mien, Mienic, Biao-Jiao
  • Dialects: Biao Mien, Biao Min, Biaomin, Chao Kong Meng, Dongshan Yao, Jiaogong Mian, Shikou
  • Also spoken in:
  • Region: Northeast Guangxi Zhuang Autonomous Region, Quanzhou, Guanyang, and Gongcheng Yao autonomous counties; south Hunan Province, Shuangpai, and Daoxian counties.