Where on earth do they speak Bai, Central?

< Back

Language: Bai, Central
Number of speakers: 800000
Language code: bca
Alternate names: Bai, Central, Labbu, Leme, Minchia, Minjia, Minkia, Nama, Pai
Where spoken: China

More Information

  • Language classification: Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Northeastern Tibeto-Burman, Bai
  • Dialects: Eryuan, Heqing, Jianchuan, Lanping, Yunlong
  • Also spoken in:
  • Region: Northwest Yunnan, Jianchuan, Heqing, Lanping, Eryuan, and Yunlong.