Where on earth do they speak Achang?

< Back

Language: Achang
Number of speakers: 27700
Language code: acn
Alternate names: Acang, Ach'ang, Achang, Achung, Ahchan, Anchan, Atsang, Chung, Maingtha, Mönghsa, Ngac'ang, Ngacang, Ngachang, Ngatsang, Ngo Chang, Ngochang, Tai Sa'
Where spoken: China, Myanmar

More Information

  • Language classification: Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Ngwi-Burmese, Burmish, Northern
  • Dialects: Lianghe, Longchuan, Luxi, Maingtha
  • Also spoken in:
  • Region: Western Yunnan Province, Dehong Dai-Jingpo autonomous prefecture and Baoshan district, along the Myanmar border, Longchuan, Liangge, Yingjiang, and Luxi counties; Baoshan prefecture, Tengchong and Longling counties; Dali Bai autonomous prefecture, Yunlong county. Also in Myanmar.